Artikel 1 – Lesvoorwaarden voor de rijschool

1)     Je krijgt theorie- en/of praktijkles van een lesgever die in het bezit is van een stage- of instructietoelating uitgereikt en gecontroleerd door MOW Vlaanderen (Mobiliteit en Openbare Werken).

2)     Je krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde lesgever. Het kan voorkomen dat je ook van een andere lesgever les krijgt, in het bijzonder wanneer een beperkte beschikbaarheid van je vrije tijd ertoe zou leiden dat je opleiding zich over een te lange periode zou uitstrekken, of in andere gevallen van overmacht waardoor je lesgever niet beschikbaar is.

3)     Één praktijkles voor het rijbewijs B duurt steeds 120 minuten, evaluatie inbegrepen voor de andere rijbewijzen is dat 180 minuten (rijbewijs A1, A2, A) of 240 minuten (rijbewijs AM, B+E, C, C+E of code 372).  De lesgever mag in jouw lestijd geen andere zaken doen die niets met de rijles te maken hebben.

4)     De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

5)     Om een attest van scholing te ontvangen, dient de kandidaat-bestuurder, zowel voor de theorie- als de praktijklessen de volledige wettelijk vastgelegde lestijden aanwezig te zijn.  Onder geen enkel beding zal een attest worden uitgereikt zonder dat de volledige lessenreeks is afgewerkt.

6)     De rijschool heeft het recht om jou een bekwaamheidsattest (cat. B) te weigeren indien de lesgever oordeelt dat je niet bekwaam bent om de scholing alleen op de openbare weg verder te zetten.  Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met jou bespreken.  Voor een bekwaamheidsattest moet je bovendien 20 uur effectief les gevolgd hebben.

7)     De rijschool dient op het einde van de lessencyclus een kopie van de inschrijvingskaart aan jou te overhandigen (via mail) en jou de kans geven een tevredenheidsbevraging in te vullen.

Artikel 2 – Lesvoorwaarden voor de leerling

1)     Zorg er voor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats (ons kantoor of ons oefenterrein) voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat, wees dan gerust dat je lesgever altijd 15 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht de rijles te annuleren en deze toch in rekening te brengen.  Je krijgt via mail & via SMS de dag voor de les zal plaatsvinden een bericht om je aan de les te herinneren.  Daar staat ook vermeld waar je verwacht wordt, en op welk tijdstip.  Bij twijfel is de beste oplossing om zelf initiatief te nemen, en contact op te nemen met de rijschool, hetzij via telefoon, hetzij via mail. 

2)     Een rijles of examenbegeleiding kan door de kandidaat-bestuurder worden verplaatst of afgezegd zonder dat deze zal worden aangerekend, op voorwaarde dat de afzegging of verplaatsing gebeurt uiterlijk 2 werkdagen voor de geplande rijles of examenbegeleiding. Indien je deze opzegtermijn niet respecteert, zal je het les- en/of examengeld moeten betalen. De geannuleerde (en betaalde) lesuren komen niet in aanmerking voor het minimum aantal uren opgelegd door de wetgeving.

3)     Onverminderd wat in punt 2 werd gesteld, wordt een te laat afgezegde les of examenbegeleiding evenwel niet aangerekend bij acute ziekte of onverwachte opname in het ziekenhuis. Deze afwezigheid dient te worden gestaafd met een doktersattest dat dient te worden voorgelegd aan de rijschool uiterlijk binnen de drie werkdagen na de geplande les of examenbegeleiding. Laattijdig overhandigde attesten worden niet meer aanvaard. Worden uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht: verlof, oproeping door de werkgever, geplande ziekenhuisopname, etc…

4)     Verplaatsen van lessen of praktijkexamens kan telefonisch of via mail (057/ 21 95 00 of rijschool@smsi.be)

5)     Wanneer je akkoord bent gegaan met de voorgestelde planning (mondeling, telefonisch of via e-mail), kan deze planning enkel nog geannuleerd worden mits een vergoeding van de dossierkosten (50 € voor de cat. AM, A, B of B+E; de prijs van 1 lesuur voor de cat. C, CE).

6)     De lesgever is vakkundig op het gebied van lesgeven. Luister dan ook goed naar hem of haar en volg alle gegeven aanwijzingen goed op.

7)     Maak het overeengekomen opleidingsschema af en probeer het examen niet af te leggen voordat je alle examenonderdelen voldoende onder de knie hebt.

8)     Als je motorlessen volgt dan dien je je aan te bieden in beschermende kledij, met een minimum zoals het examencentrum voorschrijft tijdens het examen, namelijk: handschoenen, een vest met lange mouwen en een lange broek (of overall) en laarzen of bottines die de enkels beschermen.  Een helm, handschoenen of een regenoverall kan je van ons gebruiken.  Onze helmen beschikken over communicatie, zodat de lesgever contact kan houden met de kandidaat-bestuurder tijdens het rijden met de motorfiets.

Artikel 3 – Praktijkexamens

Er zijn voor de rijbewijzen AM & B twee manieren om een praktijkexamen af te leggen:

  • met het eigen voertuig.  Je neemt contact op met het examencentrum om een afspraak vast te leggen.
  • met het voertuig van de rijschool.  Je neemt contact op met de rijschool om een afspraak vast te leggen.

Voor alle andere rijbewijzen dient het voertuig van de rijschool gebruikt te worden.

1)     Indien je het praktijkexamen aflegt met het voertuig van de rijschool onder begeleiding van de lesgever dan doe je de aanvraag voor het praktijkexamen op het kantoor van de rijschool, dat kan  bij voorkeur via mail.  De rijschool kan aan jou vragen om de retributie die aan het examencentrum dient betaald te worden te betalen bij het vastleggen van de examenafspraak.  De dag van je praktijkexamen dient de minimum stage, vereist volgens jouw voorlopig rijbewijs, doorlopen te zijn.

2)     Bij het praktijkexamen moet je volgende documenten voorleggen:

  • cat. B: geldig voorlopig rijbewijs dat minstens 3 maand uitgereikt is, of een “Attest van aflevering van een voorlopig rijbewijs”.
  • cat. AM, A, of C: aanvraag om een voorlopig rijbewijs of geldig voorlopig rijbewijs
  • cat. C: rijgeschiktheidsattest (of vermelding op rijbewijs)
  • cat. BE, C, of CE: geldig rijbewijs
  • geldige identiteitskaart voorzien van een elektronische chip

3)     Stel dat jouw examen niet doorgaat, dan geldt het volgende:
Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan jou toegerekend kunnen worden, dan moet je de kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen (zie tabel art. 4 2).  Ook als bijvoorbeeld jouw examen niet doorgaat, omdat je niet de juiste geldige documenten kon tonen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs of identiteitskaart), dan moet je deze kosten dragen.

4)     Als het praktijkexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, of door een technisch defect aan de leswagen, dan hoef je geen kosten te betalen.

5)     Na elke twee mislukkingen voor het praktijkexamen cat. B dien je opnieuw zes uur praktijkles te volgen in de erkende rijschool.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

  • Alle vergoedingen die je aan de rijschool dient te betalen staan op deze website vermeld bij de betreffende opleidingen (voor alle rijbewijzen is 21% BTW inbegrepen, voor de rijbewijzen C & C+E zijn wij vrijgesteld voor de btw-wetgeving, er wordt dus voor die opleidingen 0% btw gerekend):

Deze tarieven zijn van toepassing tot drie maand na de start van de praktijklessen.
Tussenkomsten: KMO-portefeuille en premies sectorfondsen.

2)     Wat de praktijklessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Indien de lesgever plaatsneemt achter het stuur om pedagogische redenen, wordt dit als lestijd gerekend.

3)     Op het examencentrum dien je retributies te betalen om het examen af te leggen.  Als je een praktijkexamen laattijdig annuleert (minder dan drie werkdagen vóór het examen voor de categorieën AM, A, B+E of minder dan 5 werkdagen voor alle andere categorieën) of afwezig bent dan dien je een toeslag te betalen die door het examencentrum aangerekend wordt. Een zaterdag wordt niet beschouwd als werkdag.

4)     Het lesgeld voor een theoriecursus (àltijd inclusief het meest recente lesboek) betaal je  bij voorkeur bij inschrijving, of anders ten laatste twee werkdagen voor het begin van de cursus. Bij het vastleggen van de praktijklessen voor het rijbewijs AM, A en B betaal je een voorschot op het lesgeld. Het saldo wordt voldaan volgens het overeengekomen betalingsschema zoals vermeld op je afsprakenoverzicht.  Om veiligheidsredenen vragen we je om te betalen met bankoverschrijving of bancontact.  Cash geld wordt zo veel als mogelijk geweerd.

5)     Komt het voor dat je niet betaalt volgens het overeengekomen betalingsschema, dan heeft de rijschool het recht de geplande opleiding stop te zetten en een factuur op te maken voor het achterstallige bedrag.  Iedere vertraging in betaling van deze factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 10 % per jaar vanaf de vervaldag met zich mee.

6)     Wens je een factuur te bekomen van de opleiding, dan dien dit je vooraf (bij de inschrijving) te melden. Vanaf  het ogenblik dat er een factuur uitgereikt wordt, komen artikel 4.4) en 4.5) van de algemene lesvoorwaarden te vervallen en zijn de algemene verkoopsvoorwaarden bij facturatie van toepassing. Retro-actief een factuur vragen is niet mogelijk, maar er kunnen wel kopies van betalingsbewijzen overhandigd worden.

7)     Wens je te werken met de KMO-portefeuille, vergeet dan niet dat de aanvraag van deze subsidie ten laatste 5 dagen voor start van de opleiding moet gebeuren.  Pas als de rijschool bericht krijgt van de administratie van de KMO-portefeuille dat de aanvraag gebeurd is, kan de opleiding ook effectief van start gaan.  Vergeet ook niet dat de betaling via de KMO-portefeuille in twee stappen dient te gebeuren: in eerste instantie betaalt de klant zijn deel van de factuur aan de KMO-portefeuille, en later moet hij nog de KMO-portefeuille de opdracht geven om het factuur bedrag door te storten naar de dienstverlener (= onze rijschool heeft erkenningsnummer DV.O 108 706)

Artikel 5  – Kwaliteitscontrole – bemiddeling

1)     Op regelmatige tijdstippen zal de rijschool jou bevragen (via e-mail) of de opleiding naar wens verlopen is.  Wij vragen je deze evaluatieformulieren correct in te vullen. Hiervoor kan je altijd terecht op ons tevredenheidsformulier.

2) Bij een meningsverschil over het verloop van je opleiding kan je dit in de eerste plaats formuleren aan de directeur van Rijschool Vti-Ieper, Kurt David, telefonisch op 057/21 95 00 of via mail

Artikel 6 – Vrijwaring

Als je tijdens de rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig dan gelden de volgende afspraken:

1)     De rijschool kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes tijdens de lessen of voor schade. Ze draagt zelf het risico.

2)    Boetes ingevolge overtredingen tijdens een praktijkexamen zijn voor rekening van de leerling aangezien de lesgever niet kan ingrijpen zonder het examenresultaat negatief te beïnvloeden.

3)     Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden.

4)     Het is ten stelligste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere verdovende of opwekkende middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding of incident blijkt, dat je onder invloed was, word je wél aansprakelijk gesteld.

5)     Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding of incident aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

Artikel 7 – Algemene verkoopsvoorwaarden bij facturatie

1)  Onze prestaties worden beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. Wij achten deze voorwaarden gekend en aanvaard door de klant. De klant erkent dat hij deze overeenkomst heeft gelezen en begrepen, en verklaart erdoor gebonden te zijn. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar. Elke afwijking aan onze voorwaarden zal slechts dan worden erkend wanneer zij voorafgaandelijk en schriftelijk door ons zal zijn bevestigd.

2) Fotokopieën, telefaxen en elektronische post door ons opgesteld, hebben dezelfde schriftelijke bewijskracht als de originelen.

3) Alle prestaties worden verricht tegen de prijs vermeld op de tarieflijst. Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Elke inschrijvingskaart getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk.

4) Alle facturen zijn contant betaalbaar. Eventuele voorschotten worden op het afsprakenoverzicht vermeld en zijn eveneens contant betaalbaar. Iedere vertraging in betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest op van 10 % per jaar vanaf vervaldag van de factuur.

5) In geval van ongegronde niet betaling op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12%, met een minimum van 75,00 euro en een maximum van 2.000,00 euro ten titel van conventioneel verhogingsbeding (onverminderd alle gerechtskosten en –uitvoeringskosten)

6) Klachten betreffende de facturen dienen schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur.

7) Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper.